“HELPING HAND” DONIRAO 31.900 KM ZA 5.000 IFTARA

Ameri?ka humanitarna organizacija „Helping Hand“ iz Detroita, dugogodišnji partner HO „Merhamet“ MDD, i ove godine je donirala nov?ana sredstva za realizaciju Projekta „Ramadan Food Program 1439./2018.“ za pripremu i podjelu iftara najugroženijim kategorijama gra?ana u Bosni i Hercegovini, uglavnom povratnicima u manji bh. entitet i korisnicima “Merhametovih” javnih kuhinja. Na osnovu Odluke HO “Merhamet” MDD, donacija od 31.900 KM utrošena je za pripremu 5.000 iftara u “Merhametovim” narodnim kuhinjama širom Bosne i Hercegovine.

Prema spomenutoj Odluci, sredstva iz Projekta „Ramadan Food Program“ raspore?ena su svim “Merhametovim” regionalnim odborima (RO) za pripremu i distribuciju iftara.

Regionalni odbor “Merhameta” Biha? je pripremio i distribuirao 400 iftara (u vrijednosti od 2.552 KM) na podru?je Bosanskog Petrovca, Klju?a i Biha?a. Regionalni odbor “Merhameta” Goražde pripremio je 400 iftara (vrijednost od 2.552 KM) za podru?je Goražda i Višegrada, kao iostalim mjestima, u saradnji sa Regionalnim odborom “Merhameta” Sarajevo. Regionalni odbor Maglaj bio je zadužen za pripremu i distribuciju 400 iftara (vrijednost od 2.552 KM) na podru?ju svog djelovanja, kao i pružanje podrške Osnovnom odboru “Merhameta” Doboj.

Regionalni odbor Mostar je pripremio i podijelio 400 iftara (vrijednost od 2.552 KM). Regionalni odbor “Merhameta” Sarajevo je pripremio i distribuirao 900 iftara (vrijednost od 5.742 KM), a bio je zadužen i za pružanje podrške Regionalnom odboru Goražde. Regionalni odbor “Merhameta” Tuzla, prema planu realizacije Projekta, bio je u obavezi pripremiti i distribuirati 1.100 iftara (vrijednost od 7.018 KM) i to na podru?je svog djelovanja, kao in a podru?ju Podrinja, Posavine i Semberije.Regionalni odbor Zenica pripremio je distribuirao 700 iftara (vrijednost od 4.466 KM).

Regionalni odbor “Merhameta” Travnik je pripremio i distribuirao 700 iftara (vrijednost od 4.466 KM), a bio je zadužen i za pružanje podrške Regionalnom odboru “Merhameta” Banja Luka.

Direktori/menadžeri regionalnih odbora, shodno pomenutoj Odluci, zaduženi su da Službi za ekonomsko-finansijsko poslovanje Sjedišta dostave kompletan izvještaj sa finansijskim izvještajem i prilozima.

  

   

  

 E.J. Gaines Womens Jersey
Go to top