„MERHAMET“ POMAŽE MIGRANTE NA PODRU?JU GRADA BIHA?A

Regionalni odbor „Merhameta“ Biha?, u saradnji sa Crvenim križem Biha?, pomaže migrantima koji borave na podru?ju Grada Biha?a tako što za potrebe ishrane migranata dnevno obezbje?uje hljeb i ostale prehrambene namirnice potrebne za pripremu kuhanih obroka.

- „Merhamet“ se, u skladu sa svojim mogu?nostima i kapacitetima, uklju?io se u humanitarne aktivnosti vezane za zbrinjavanje migranata na podru?ju grada Biha?a. Do sada smo obezbjedili 500 komada kruha, odnosno potrebnu dnevnu koli?inu kruha za ru?ak migrantima. Tako?er smo obezbjedili i odre?enu koli?inu namirnica za potrebe pripreme obroka migrantima koji se pripremaju u mobilnoj kuhinji Crvenog križa Biha? - izjavio je Alen Proši?, direktor Regionalnog odbora „Merhameta“ Biha?.

 Rick Nash Authentic Jersey
Go to top