PUNA PODRŠKA NIHADA OMEROVI?A „MERHAMETU“ I NJEGOVIM PROJEKTIMA

Na?elnik Op?ine Srebrenik Dr. Nihad Omerovi? i njegovi saradnici primili su delegaciju HO „Merhamet“ MDD koju je predvodio predsjednik Hajrudin Šahi?. Delegacija „Merhameta“, koju su još ?inili zamjenik predsjednika Timur Numi?, direktor Regionalnog odbora „Merhameta“ Tuzla Mensura Husanovi? i sekretar osnovnog odbora „Merhameta“ Srebrenik Osman ef. Muji? i njegovi saradnici, upoznali su na?elnika Omerovi?a sa planovima i projektima ove humanitarne organizacije.

Posebno je apostrofiran projekat „Ku?na njega“ koji je u Srebreniku po?eo da se realizira od po?etka 2018. godine.

- To je jedan od najhumanijih projekata koje „Merhamet“ realizira i koji ?e biti proširen na prostoru cijele Bosne i Hercegovine. Naša obaveza je pomo?i najugroženijim kategorijama gra?ana naše zemlje, a projekat „Ku?na njega“ je najbolji model u toj našoj namjeri. „Merhamet“ je formirao dva jaka tima koji ?e brinuti o osmišljavanju i realizaciji tog projekta. Želimo i u ovom segmentu da budemo partneri sa Op?inom Srebrenik u provo?enju ovog zna?ajnog projekta - kazao je Hajrduin Šahi?.

Na zna?aj projekta „Ku?na njega“, ali i o ostalih aktivnosti „Merhameta“, ukazali su i Timur Numi? te Mensura Husanovi?, a Osman ef. Muji? godorio je o dosadašnjem toku provo?enja projekta „Ku?na njega“ u Srebreniku i potrebama da se taj projekat proširi na ve?i broj gra?ana kojima je on potreban.

  

Na?elnik Op?ine Srebrenik Nihad Omewrovi? je istakao da su aktivnosti „Merhameta“ pozitivno vrednovane i cijenjene me?u gra?anima Srebrenika.

- U ime gra?ana Srebrenika, ja se zahvaljujem „Merhametu“ za sve ono što je u?inio i što ?ini u Srebreniku, ali i cijeloj Bosni i Hercegovini. Op?ina Srebrenik ?e podržati „Merhametove“ projekta jer ova humanitarna organizacija to itekako zaslužuje. Posebno ?e projekat „Ku?na njega“ imati punu materijalnu, socijalnu i svaku drugu podršku Op?ine Srebrenik, podršku našeg Centra za socijalni rad i Doma zdravlja - kazao je Omerovi?.

Razgovarano je i o mogu?nosti realizacije projekta „Narodna kuhinja“ u op?ini Srebrenik za potrebe osoba u ovoj op?ini koje su u stanju socijalne potrebe. Obroci bi se pripremali u „Merhametovoj“ Narodnoj kuhinji „Imaret“ u Tuzli, a potom bi se distribuirali i dijelili u Srebreniku onim gra?anima koji bi bili u takvoj potrebi.

Predstavnici „Merhameta“ posjetili su i spomen-obilježje na trgu Alije Izetbegovi?a u Srebreniku i prou?ili Fatihu šehidima i borima koji su dali svoj život u odbrani garad tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu.

 Bryan Rust Jersey
Go to top