HAJRUDINU ŠAHI?U JOŠ JEDAN MANDAT, TIMUR NUMI? ZAMJENIK PREDSJEDNIKA

Izvještajno-izborna Skupština HO „Merhamet“ MDD održana je 21. septembra, u sali Doma kulture u Zavidovi?ima. Za predsjednika Društva ve?inom glasova je ponovo povjerenje ukazano dosadašnjem predsjedniku doc. dr. sc Hajrudinu Šahi?u, a za novog zamjenika predsjednika je izabran dosadašnji ?lan Upravnog odbora “Merhameta” Timu Numi?.

I dosadašnjem predsjedniku Skupštine HO “Merhamet” MDD Munibu Bujaku povjeren je još jedan mandat, a za zamjenika predsjednika Skupštine izabran je Kenan Vrbanjac.

 


Hajrudin Šahi?, Timu Numi?, Munib Bujak i Kenan Vrbanjac

Delegati su tajnim glasanjem izabrali i Upravni odbor, Nadzorni odbor i Sud ?asti HO “Merhamet” MDD.

Osim dosadašnjih ?lanova: prof. dr. Šahzije ?onlagi?-Dreca, prof. dr. ?azima Hadžimejli?a, dr. Abdul-Kerima Fazli?a, Sulejmana Sali?ai Timura Numi?a (istovremeno i zamjernik predsjednika HO “Merhamet” MDD), u Upravni odbor su izabrani i Mansur Bekti?, Harun Lozo, Sulejman Sarajli?, Jusuf Zahiragi? i Muahrem Zejnulahu, nekadašnji ambasador Bosne i Hercegovine u Albaniji i otrpravnik poslova Ambasade Bosne i Hercegovine u Crnoj Gori.

Delegati su tajnim glasanjem izabrali i ?lanove Nadzornog odbora Dženana Aganovi?a, Dževada Šaši?a i Mirsada Hasani?a, kao i ?lanove Suda ?asti Ismeta ?engi?a, Mensura Omerspahi?a i Be?ira Obar?anina.

Predsjednik “Merhameta” zahvalio se delegatima Izbještajno-izborne Skupštine i ?estitao svim izabranim ?lanovima organa “Merhameta”. Šahi? je kazao da je 2017. jedna od najsupješnijih godina za “Merhamet”, te da je ve? sa 9. mjesecom ostvaren plan rada i poslovanja HO “Merhamet” MDD za 2017. godinu.

Prethodno su delegate usvojili Pravilnik o radu Skupštine HO “Merhamet” MDD, Izvještaj o reviziji finansijskih izvještaja HO “Merhamet” MDD za 2016. godinu revizorske ku?e “Revik”, potom Izvještaj o radu i poslovanju HO “Merhamet” MDD za 2016. godinu, Izvještaj o radu Suda ?asti za 2016. godinu, Plan rada i poslovanja HO “Merhamet” MDD za 2017. godinu.

Novoizabrani Nadzorni odbor je zadužen da, do kraja ove godine, napravi analizu i izvještaj o radu Nadzonog odbora za 2016. Godinu, s obzirom da je sticajem okolnosti i zbog tehni?kih razloga to nije uspio u?initi dosadašnji Nadzorni odbor. Novi saziv Nadzornog odbora je, tako?e, zadužen da taj izvještaj podnese novoizabranom Upravnom odboru, a kasnije i Skupštini HO “Merhamet” MDD.

PREDLOŽENO OSNIVANJE FONDA SLODIRANOSTI “MERHAMETA”

Sekretar Osnovnog odbora “Merhameta” Zavidovi?i Semiz Bajramovi? predložio je osnivanje “Merhametovog” Fonda solidarnosti, u koji bi svi uposlenici ove humanitarne organizacije izdvajali mjese?no po jedan posto od svoje pla?e. Ova inicijativa je naišla na odobravanje delegata, a predsjednik Skupštine HO “Merhamet” MDD Munib Bujak je predložio da se zaduži novi saziv Upravnog odbora da definiše tehni?ke detalje za pokretanje i funkcioniranje takvog fonda.

   

   

   

 

 

 Brandon Scherff Authentic Jersey
Go to top