PODRŠKA NA?ELNIKA HADŽIEMRI?A I MUFTIJE ADILOVI?A

Predsjednik HO „Merhamet“ MDD Hajrudin Šahi?, ?lan Upravnog odbora Timur Numi? i direktor Regionalnog odbora „Merhameta“ Travnik Kenan Vrbanjac posjetili su na?elnika Op?ine Travnika Admira Hadžiemri?a i tom prilikom mu ?estitali na pobjedi na nedavnim lokalnim izborima.

?lanovi delegacije „Merhameta“ zahvalili su na?elniku Hadžiemri?u na nesebi?noj podršci „Merhametu“ izražavaju?i nadu da ?e se saradnja Op?ine Travnik i na?elnika Hadžiemri?a s „Merhametom“ još više pospješiti na temeljima dobrih  partnerskih odnosa.

 - Veoma sam zadovoljan s radom i aktivnostima travni?kog „Merhameta“ i on ?e uvijek imati moju podršku - poru?io je na?elnik Hadžiemri?.

Delegacija „Merhameta“ posjetila je i muftiju travni?kog  dr. Ahmeda ef. Adilovi?a i upoznala ga sa planovima i aktuelnim aktivnostima HO „Merhamet“ MDD te Regionalnog odbora „Merhameta“ Travnik. Muftija Adilovi? je, tako?e, iskazao podršku „Merhametu“ naglašavaju?i dobre odnose Regionalnog odbora „Merhameta“ Travnik i Muftijstva travni?kog.

 Dallas Cowboys Jersey
Go to top