UDARENI TEMELJI ZA OSNIVANJE „MERHAMETA“ AUSTRIJE

U austrijskom gradu Graz je, 14. i 15. oktobra 2016. godine, održano niz aktivnosti ?iji je cilj bio prezentiranje aktivnosti HO „Merhamet“ MDD u Bosni i Hercegovini i inozemstvu i  osnivanje „Merhameta“ u ovom gradu.

U Grazu bi, shodno sadašnjim razmišljanjima i idejama, bilo sjedište budu?eg „Merhameta“ Austrije, s obzirom na zna?aj Graza i njegovu historijsku povezanost sa Bosnom i Hercegovinom, ali i zbog ?injenice da u ovom austrijskom gradu živi oko 10.000 Bošnjaka iz Bosne i Hercegovine koji djeluju u okviru dva velika džemata. Jedan je džemat „Islamski kulturni centar Graz“, osnovan 1991. godine („Islamisches Kulturzentrum Graz“), a drugi je džemat „Bošnjak“ Graz, odnosno Udruženje Bošnjaka Štajerske (Verein der Bosniaken Steiermark) koji uglavnom okuplja Krajišnike.

Tim povodom predsjednik HO „Merhamet“ MDD Hajrudin Šahi? i ?lan Upravnog odbora Timur Numi? održali su sastanke sa predstavnicima oba džemata i predstavili ideju i nijet da se u Grazu osnuje „Merhamet“. Nakon toga, održan je sastanak Inicijativnog odbora za osnivanje „Merhameta“ u ovom austrijskom gradu na kojem je jednoglasno podržana ideja o osnivanju ove humanitarne organizacije. Za predsjednika Unicijativnog odbora izabran je Edin Hasanovi?, koji ?e zajedno sa ?lanovima Inicijativnog odbora pripremiti sve neophodne uslove za osnivanje „Merhameta“ u Grazu.

Ocijenjeno je kako ?e osnivanje „Merhameta“ u Grazu biti veoma zna?ajno, ?ime ?e biti „zametnuta klica“ za širenje mreže „Merhameta“ širom Austrije u onim dijelovima ove zemlje u kojima postoje organzirane bošnja?ke zajednice. 

- „Merhamet“ je jedna velika porodica i želimo da dio te porodice bude i budu?i „Merhameta“ Austrije i da kroz ovu, 103. godine staru bošnja?ku instituciju, zajedno pomažemo onima u Bosni i Hercegovini kojima je pomo? potrebna - poru?io je Šahi?.

Predsjednik Šahi? je izrazio zahvalnost predstavnicima „Islamskog kulturnog centra Graz“ Edinu Parganu i Edinu Griševi?u što su pomogli da se realizira tribina „Uloga 'Merhameta' u životu Bošnjaka“, kao i susreti sa predstavnicima Bošnjaka u Grazu.

Dan ranije je u prostorijama Islamskog kulturnog centra Graz održana tribina pod nazivom „Uloga 'Merhameta' u životu Bošnjaka, na kojoj su, osim Hajrudina Šahi?a i Timura Numi?a govorili i portparol „Merhameta“ Ruždija Adžovi? i direktor „Merhameta“ Njema?ke Jusuf Skenderovi?.

- „Merhamet“ je vaš ponos, reprezent vašeg naroda, vaših korijena i identiteta. „Merhamet“ je odgovorno društvo koje predstavlja bošnja?ki narod u važnom segmentu, a to je socijalna skrb. Stoga je neophodan snažan i moderan „Merhamet“ koji ?e u svakom trenutku biti spreman da reagira kada za to ima potrebe - kazao je Numi?.

On je ukazao na brojne „Merhametove“ aktivnosti i projekte ?iji je cilj o?uvanje dostojanstva najugroženijih kategorija stanovništva Bosne i Hercegovine, naglašavaju?i ?injenicu da „Merhamet“ dnevno hrani blizu 10.000 socijalno ugroženih gra?ana u Bosni i Hercegovini, da stipendira djecu bošnja?kih povratnika u manji bh. entitet, da „Merhamet“ brine o brojnim socijalno ugroženim kategorijama u Bosni i Hercegovini, o brojnim udruženjima i centrima za odvikavanje od droge, a, kako je kazao, misija dobro?instva „Merhameta“ odavno je prešla granice Bosne i Hercegovine.

Hajrudin Šahi? je, tako?e, govorio o brojnih aktivnostima „Merhameta“ u Bosni i Hercegovini i širom svijeta, naglašavaju?i da je „Merhamet“ danas veoma respektabilna humanitarna organizacija na mapi svjetskih humanitarnih organizacija.  

- „Merhamet“ je tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu pomogao opstanak bošnja?kog naroda i države Bosne i Hercegovine. U postdejtonskom periodu, „Merhamet“ je odigrao veoma zna?ajnu ulogu u procesu povratka Bošnjaka na njihova ognjišta. Društvo je preuzelo brojne humanitarne aktivnosti. Osnovalo je ambulante, apoteke i laboratorije, u?estvovalo u sanaciji porušenih stambenih objekata, stipendiranju u?enika i studenata, stvaranje mogu?nosti da ljudi žive od sopstvenog rada kroz odre?ene projekte.

Na osnovu postignutih rezultata, sa sigurnoš?u se može re?i da je „Merhamet“ vode?a organizacija u BiH - kazao je Hajrudin Šahi?.

Portparol „Merhameta“ Ruždija Adžovi? je, izme?u ostalog, ukazao na historijsku povezanost „Merhameta“ sa bošnja?kim narodom.

- „Merhamet“, od samog nastanka 1913. godine, svoju snagu crpi u svom narodu u Bosni i Hercegovini i dijaspori i bez kojih „Merhamet“ ne bi bio ono što danas realno jeste: najzna?ajnija humanitarna organizacija ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i šire. Kao što je Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini naš duhovni stub kojem svi pripadamo, tako je „Merhamet“ socijalni stub Bošnjaka: bio i ostao. Zato  i jeste bitno da „Merhamet“, koji je danas moderniziran, stamen i snažan, osje?amo u svom srcu kao dio bošnja?ke svijesti i savjesti - kazao je Adžovi?.

Prema njegovim rije?ima, poseban doprinos u opstanku bošnja?kog naroda i države Bosne i Hercegovine dala je naša dijaspora, odnosno „Merhametove“ organizacione jedinice širom Evrope.  I danas se pamte veli?anstvene akcije „Merhameta“ Njema?ke, Švedske, Holandije, Hrvatske i drugih zemalja, kao i ogromne koli?ine humanitarne pomo?i dopremljene u BiH, pomo?i koja je mnogima zna?ila život.  

Jusuf Skenderovi? govorio je o iskustvima „Merhameta“ Njema?ke, kao i o bliskoj pravnoj regulativi u Njema?koj i Austriji. Skenderovi? je predstavio aktivnostii projekte koje realizira „Merhamet“ Njema?ke, naglašavaju?i da bi se sli?an princip rada mogao primijeniti i u Austriji.

On je Inicijativnom odboru za osnivanje „Merhameta“ u Grazu ponudio svoja iskustva i pomo?, kako bi se lakše došlo do ostarenja ideje, a kasnije i do realizacije nekih projekata koji bi se mogli primijeniti i u Austriji.

Doma?in tribine „Uloga „Merhameta“ u životu Bošnjaka“ bio je imam Ibrahim ef. Šiši?“.

 

DŽEMAT „BOŠNJAK“ GRAZ PONUDIO PROSTORIJE

Delegacija „Merhameta“ održala je sastanak i sa predstavnicima Džemata „Bošnjak“ Graz, na ?elu sa predsjednikom Edvadom Feli?em. U veoma srda?nom razgovoru sa Edadom Feli?em, potpredsjednikom Džemata „Bošnjak“ Graz Safetom Ljubijanki?em i njegovim saradnicima, Hajrudin Šahi? i Timur Numi? upoznali su doma?ine sa aktivnostima „Merhameta“ kao i s namjerom da se u Grazu osnuje „Merhamet“ koji bi bio okosnica „Merhameta“ Austrije.

Edvad Feli? kazao je da izuzetno dobro poznaje rad „Merhameta“ te da je s „Merhametom“ imao dobru saradnju, prije svega sa Regionalnim odborom „Merhameta“ Maglaj.

- Veoma dobro znam šta je „Merhameta“ i smatram da smo svi mi Bošnjaci dio „Merhameta“. Naš džemat ?e biti na raspolaganju „Merhametu“, pogotovo „Merhametu“ Graz kada on bude osnovan – kazao je Feli? i naglasio da ?e Džemat „Bošnjak“ Graz ustupiti svoje prostorije budu?em „Merhametu“ Graz.

 

 Ryan Murray Jersey
Go to top