PRIJEDOR?ANIN NEDIM KADIRI? NOVI PREDSJEDNIK „MERHAMETA“ NJEMA?KE

U Frankfurtu je 25. septembra, u „Saalbau Eschersheimer“, održana manifestacija „Merhamet – 103 godine postojanja u BiH i 22 uspješnog rada u Njema?koj“ kao i Izborna skupština „Merhameta“ Njema?ke (Merhameta Deutschland e.V. ).

Na Izbornoj skupštini je razriješeno dužnosti staro rukovodstvo „Merhameta“ Njema?ke te izabran novi Izvršni odbor. Za predsjednika je jednoglasno, umjesto dosadašnje predsjednice Sabine Hanshur, izabran Nedim Kadiri? diplomirani novinar, porijeklom iz Prijedora. Funkciju potpredsjednika „Merhameta“ Njema?ke i dalje ?e obavljati Selvedina Mukladžija, a novi ?lanovi Izvršnog odbora su: Seid Ceri?, Hajrudin Šahbegovi?, Irena Baši?, Alma Hodži? i Damir Eminovi?.

Nedim Kadiri?: Jednoglasno izabran za predsjednika "Merhameta" Njema?ke

  

Selvedina Mukladžija, Irena Baši? i Seid Ceri?

  

Alma Hodži?, Damir Eminovi? i Hajrudin Šahbegovi?

Direktor  „Merhamet“ Njema?ke Jusuf Skenderovi? podnio je izvještaj o radu „Merhameta“ u protekle tri godine koji je jednoglasno usvojen. Skenderovi? je naglasio da ?e „Merhamet“ Njema?ke nastaviti sa svojim aktivnostima i projektima ?iji je cilj pomaganje socijalno ugroženim gra?anima Bosne i Hercegovine.

Direktor "Merhameta" Njema?ke Jusuf Skenderovi? podnio izvještaj  

Predsjednik HO "Merhamet" MDD Hajrudin Šahi?: Puna podrška novom rukovodstvu

Izbornoj skupštini „Merhameta“ Njema?ke prisustvovali su i predsjednik HO „Merhamet“ MDD Hajrudin Šahi? i ?lan Upravnog odbora Timur Numi?. Šahi? je zahvalio svim dosadašnjim ?lanovima „Merhameta“ Njema?ke za sve što su uradili za „Merhamet“, za svoj narod i državu Bosnu i Hercegovinu. Šahi? je izrazio nadu da ?e „Merhamet“ Njema?ke još intenzivnije nastaviti sa svojim zna?ajnim aktivnostima i projektima te da ?e ubudu?e još više oja?ati.

- Pred nama i vama je još mnogo obaveza i zadataka. Raspolažemo ljudskim potencijalima koji ho?e, mogu i žele raditi na afirmaciji „Merhameta“ u Bosni i Hercegovini i izvan naših granica. „Merhamet“ je jedna velika porodica i tako treba djelovati. Imate punu podršku vaše mati?ne organizacije u Bosni i Hercegovini – poru?io je Šahi?.

?lanovi "Merhameta" Njema?ke 

Skupštini se obratio i Timu Numi?. Izme?u ostalog, Numi? je govorio o zna?aju „Merhameta“ i negove misije.

- Budite jedinstveni, jer samo tako „Merhamet“ u Njema?koj može biti snažan i respektabilan - kazao je Numi?.

U okviru manifestacije u Frankfurtu održana je i prezentacija monografije „Merhamet“ – 100 godina“.

O monografiji su govorili Hajrudin Šahi?, Timur Numi? i autor knjige Ruždija Adžovi?.

- Kad ?ovjek pokušava, barem u obrisima, nekako sagledati cjelinu historije i dje­lovanja muslimanskog dobrotvornog društva „Merhamet", ne da mu se izbje?i usporedba sudbine tog društva sa sudbinom samog bošnja?kog naroda, u kojem je ono nastalo i ?ije je interese izražavalo i o ?ijem je održanju i napretku brinulo. Historija „Merhameta" je gotovo paralelna historiji Bošnjaka kao naroda. Šta god se doga?alo sa bošnja?kim narodom, kroz kakve god peripetije i tegobe da su oni kao narod prolazili kroz iste ili sasvim sli?ne peripetije je prolazilo i njihovo Muslimansko dobrotvorno društvo „Merhamet“ kazao je Šahi? i zaklju?io:.

- Sama ?injenica da je iza našeg Merhameta cijeli vijek postojanja i aktivnog djelovanja, nedvosmisleno govori koliki zna?aj Merhamet ima i kakvu je ulogu odigrao u vremenu iza nas, a posebno u našoj neposrednoj prošlosti. Upravo zbog toga, ova monografija ima istorijsku vrijednost, jer ona na jednom mjestu sublimira sve aktivnosti na zbrinjavanju, pomaganju ugroženim, obespravljenim, nemo?nim gra?anima.

Timur Numi?: Snaga "Merhameta" u njegovom jedinstvu 

Autor monografije Ruždija Adžovi?: Izuzetna zasluga "Merhameta" Njema?ke

Ova monografija ?e svjedo?iti i o najtežem periodu u historiji Bošnjaka od 1991. do 1995. godine, kada je Merhamet odigrao historijsku ulogu u cilju biološkog opstanka ne samo bošnja?kog naroda nego i države Bosne i Hercegovine.

Autor monografije i portparol „Merhameta“ Ruždija Adžovi? govorio je, izme?u ostalog, o zna?ajnoj ulozi i doprinosu „Merhameta“ Njema?ke tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu kada je „Merhamet“ Njema?ke odigrao jednu od klju?nih uloga na prikupljanju pomo?i za BiH i njene gra?ane. O tome svjedo?e, kazao je Adžovi?, brojne akcije, kao i ogromne koli?ine humanitarne pomo?i dopremljene iz Njema?ke u BiH koja je mnogima zna?ila život.  

- Podsjeti?u da je “Merhamet” i prije po?etka agresije na BiH osnovao svoje odbore u ve?ini zapadnoevropskih zemalja u kojima borave Bošnjaci. U Njema?koj „Merhamet“ je djelovao u svim ve?im gradovima, sa ukupno 17 odbora. Glavna uloga svih „Merhameta“ je bila akutna pomo? narodu BiH i ogledala se u organiziranju konvoja hrane, obu?e i odje?e.

Uz pomo? njema?kih organizacija, religijskih ustanova, bošnja?kih udruženja ali i privatnih lica, sakupljeno je na stotinu hiljada paketa namijenjenih narodu u opsadi. Ukupna finansijska vrijednost tadašnjih donacija nikada ne?e biti ustanovljena. Pomo? je stizala sa svih strana i upu?ivana je u sve dijelove BiH, a ime „Merhamet“ bilo je prepoznatljivo širom Njema?ke, ali i Evrope - kazao je Adžovi?.

On je naglasio da su zna?aj djelovanja „Merhameta“ u Njema?koj prepoznale mnoge eminentne li?nosti Njema?ke, koje su i same dale poseban pe?at „Merhametovim“ aktivnostima i samom bivstvovanju ove humanitarne organizacije.

- Mnoge od utjecajnih li?nosti bile su i pokrovitelji akcija „Merhameta“ Njema?ke. Me?u njima su, pored dr. Kristijana Švarc-Šilinga, bili i bivši predsjednik Njema?ke dr. Rihard von Vajceker, ministar vanjskih poslova Njema?ke dr. Gvido Vestervele, politi?ar Gerd Pope i mnogi drugi – naglasio je Adžovi?.

Izložba fotografija "Sto godina dobro?instva Merhameta"

Hajrudin Šahi? i predstavnik "Maltesera" Njema?ke Paul Weinmann

U okviru manifestacije održana je i prezentacija monografije „Merhamet“ – 100 godina“, a u?esnici skupa imali su priliku pogledati izložbu fotografija „Stolje?e dobro?instva 'Merhameta'“, koju je, tako?e, priredio Ruždija Adžovi?.

Skupštini "Merhameta" Njema?ke prisustvovao je i predstavnik "Merhametove" partnerske organizacije "Malteser" Njema?ke Paul Weimann koji je pozdravio skup i zaželio "Merhametu" uspjeh u budu?em radu, izražavaju?i želju da "Merhamet" i "Malteser" još više pospješe dugogodišnju uspješnu saradnju.

 

PODRŠKA GENERALNOG KONZULA BiH U FRANKFURTU DŽEVADA ŠALDI?A

Delegacija "Merhameta" posjetila generalnog konzula BiH u Frankfurtu Dževada Šaldi?a

Generalni konzul Bosne i Hercegovine u Frankfurtu Dževad Šaldi? primio je delegaciju „Merhameta“, koju su ?inili predsjednik HO „Merhameta“ MDD Hajrudin Šahi?, ?lan upravnog odbora Timur Numi? i direktor „Merhameta“ Njema?ke Jusuf Skenderovi?.

Predstavnici „Merhameta“ upoznali su konzula Šaldi?a sa aktivnostima „Merhameta“ u Bosni i Hercegovini i Njema?koj, kao i o brojnim akcijama širom svijeta, kao i o željama „Merhameta“ da priširi svoju mrežu na nekoliko ve?ih gradova u Njema?koj.

Generalni konzul Šaldi? izrazio je punu podršku Muslimanskom dobrotvornom društvu „Merhamet“ i naglasio da ?e biti na raspolaganju „Merhametu“ Njema?ke za sve njegove aktivnosti i projekte.

Šahi? uru?io konzulu Šaldi?u monografiju "Merhamet - 100 godina"

 Gaylord Perry Jersey
Go to top