POMO? „MERHAMETA“ GRA?ANIMA MAKEDONIJE

Delegacija HO „Merhamet“ MDD, koju je predvodio predsjednik ove humanitarne organizacije Hajrduin Šahi?, posjetila je poplavljena podru?ja u Republici Makedoniji.

Tokom posjete i razgovora sa predstavnicima nadležnih institucija u Skoplju, delegacija „Merhameta“ se upoznala sa trenutnom situacijom na podru?ju pogo?enom nedavnim poplavama. Svoje doma?ine, predsjednik „Merhameta“ Hajrudin Šahi? je obavijestio da je ova organizacija u Bosni i Hercegovini pokrenula humanitarnu akciju za prikupljanje pomo?i za gra?ane Makedonije ugrožene poplavama.

- Akciju provode svi „Merhametovi“ regionalni odbori sa svojim organizacionim jedinicama širom Bosne i Hercegovine. „Merhamet“ nije zaboravio dobro?instvo gra?ana Makedonije, niti ?injenicu da je Makedonija, tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu, primila veliki broj izbjeglica iz Bosne i Hercegovine i pružila im uto?ište. Nismo zaboravili ni pomo? Makedonije našim gra?anima ?ija je imovina stradala tokom katastrofalnih poplava i klizišta u maju 2014. godine. „Merhamet“ je želio da se na ovaj na?in oduži Makedoniji i njenim gra?anima - kazao je Šahi? tokom susreta u Skoplju.

Pomo? za gra?ana Makedonije ugrožene poplavama može se donirati putem „Merhametovih“ humanitarnih kasa u svim ve?im gradovima Bosne i Hercegovine ili uplatama u svim regionalnim odborima „Merhameta“ i u sjedištu ove humanitarne organizacije u Sarajevu.

Delegacija „Merhameta“ imala je brojne susrete u Skoplju sa predstavnicima bošnjaka, kao i humanitarnih i drugih organizacija u ovoj Zemlji.  Doma?ini ovih susreta bili su šef redakcije Turske državne televizije (TRT) u Makedoniji Bekim Muftarevi? i vlasnik prevozni?ko-turisti?ke kompanije „Vardar Express“ i ugledni privrednik Munir Kolašinac.

Tokom posjete redakciji TRT-a za Makedoniju

Tokom posjete redakciji TRT-a za Makedoniju, Bekim Muftarevi?, jedan od dobitnika „Merhametove“ nagrade „Muradif ?ato“, naglasio je da je redakcija TRT-a u Makedoniji jedini ured Turskke državne televizije koji ima diplomatki status. Muftarevi? je kazao kako ?e TRT pomno pratiti aktivnosti „Merhameta“ u Makedoniji. Sa predsjednikom „Merhameta“ Makedonije Dr. Mustafom ?ustovi?em, koji je bio u „Merhametovoj“ delegaciji, Muftarevi? je dogovorio je posjetu ekipe TRT-a „Merhametu“ Makedonije snimanje emisije o aktivnostima ove humanitarne organizacije. 

Delegaciju „Merhamet“ primio je i predsjednik Demokratske lige Bošnjaka u Makedoniji Rafet Muminovi?. Predsjednik Šahi? upoznao je Muminovi?a s aktivnostima „Merhameta“ i naglasio da „Merhamet“ želi uspostaviti saradnju sa ?lanovima ove parlamentarne stranke u Makedoniji na povezivanju Bošnjaka te o?uvanju njihovog nacionalnog, vjerskog i kulturnog identiteta. Dogovorene su i zajedni?ke aktivnosti na tom polju, pogotovo kada je u pitanju obilježavanja Dana Bošnjaka, 27. Septembra, koje je ve? postalo tradicionalno u Makedoniji .

Srda?an susreta sa predsjednikom Demokratske lige Bošnjaka u Makedoniji Rafetom Muminovi?em

- Nadam se dobroj saradnji s „Merhametom“ na dobrobit Bošnjaka u Makedoniji. Želimo da smo što više ujedinjeni s našom maticom u Bosni i Hercegovini - poru?io je Muminovi?.

Predstavnici „Merhameta“ održali su sastanak i sa direktorom Humanitarno-kulturne organizacije „Ensar“ iz Skoplja Sulejmanom Bakijem, koja je bila na ?elu svih turskih humanitarnih organizacija u Makedoniji, ?ak 64 njih.

Baki, koji je potomak jedne od najstarijih porodica u Skoplju i koji poti?e iz ulemanske porodice, naglasio je da prili?no dobro poznaje rad „Merhameta“ te da je prvi put ?uo za ovu humanitarnu organizaciju tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu.

Predsjednik Hajrudin Šahi? je tokom sastanka u sjedištu „Ensara“ kazao da „Merhamet ima veoma dobru saradnju sa vladom Republike Turske i sa turskim organizacijama TIKA, „Crveni polumjesec“ i AFAD te da „Merhamet“ ve? ?etiri godine pomaže izbjeglice iz Sirije koje su uto?ište našle u turskim izbjegli?kim kampovima.

Razgovor Hajrudina Šahi?a i direktora Humanitarno-kulturne organizacije „Ensar“ iz Skoplja Sulejmana Bakija

- „Merhamet“ je prije ?etiri godine, u saradnji sa Islamskom zajednicom u BiH, izbjeglicama u kampu u Viranšehiru dopremio pomo? od 280 mašina za pranje rublja i jedan kontejner sa sudoperama. Predprošle godine „Merhamet“ je sirijskim izbjeglicama u Turskoj uru?io 121 tonu kurbanskog mesa, a lani 125 tona mesa prikupljenog u akciji „Kurban“. Pomogli smo i pomažemo sirijske izbjeglice u Srbiji i Hrvatskoj. Nastojimo da budemo me?u prvima na kriznim podru?jima u svijetu, a veliki broj zna?ajnih aktivnosti obavljamo i u Bosni i Hercegovini - kazao je Šahi? i dodao:

- Mi u Bosni i Hercegovini znamo šta zna?i napustiti svoje ognjište i šta zna?i pomo? ljudima u nevolji. Zbog toga gra?ani naše zemlje uvijek pokazuju svoju ogromnu solidarnost sa nevoljnicima.  

Šahi? i Baki su izrazili želju da „Merhamet“ i organizacija „Ensar“ uspostave saradnju.

Tokom boravka u Skoplju, delegaciju „Merhameta“ primio je i direktor Makedonsko-turske trgovinske komore (MATTO) Tuna Eyup Kahveci, koja je osnovana 2008. godine, a ?iji je godišnji budžet 1,2 milijarde eura.

- Odli?no poznajemo „Merhamet“ i zna?aj njegovog rada. Na neki na?in, „Merhamet“ i MATTO imaju poveznice, jer MATTO, tako?e, stipendira 50 djece u Makedoniji, bez obzira na vjeru i nacionalnost. Želimo pomo?i toj djeci da se školuju i budu uspješni gra?ani – kazao je Kahveci, koji je ujedno i zamjenik predsjednika Svjetskog ekonomskog foruma za Balkan, ?ije je sjedište u Republici Turskoj.

Susret u trgovinskoj komori MATTO: Šahi?, Kahveci i Kolašinac

Predsjednik „Merhameta“ Hajrudin Šahi? kazao je da „Merhamet“ ima dugu i uspješnu saradnju sa turskim vlastima i institucijama.

- Bili bismo sretni ako bismo dali doprinosa na spajanju poslovnih ljudi Turske, Makedonije i Bosne i Hercegovine u kojoj ima dosta uspješnih i ?asnih biznismena. Ina?e, „Merhamet“ realizira puno dobrih projekata, a jedan od najvažnijih nam je stipendiranje djece iz socijalno ugroženih porodica. „Merhamet“ ima svoju Fondaciju „Edah Be?irbegovi?“ koja stipendira brojne u?eniike širom Bosne i Hercegovine. Drago mi je da i MATTO ima svoj fond za stipendiranje u?enika. Brojne su druge aktivnosti „Merhameta“ u Bosni i Hercegovini, ali je „Merhamet“ sa svojim aktivnostima itekako prisutan i širom svijeta - naglasio je Šahi?.     

Dogovoreno je da delegacija biznismena, ?lanica komore MATTO, posjeti Bosnu i Hercegovinu te da  „Merhamet“ posreduje u susretima makedonskih i turskih biznismena sa poslovnim ljudima i kompanijama u Bosni i Hercegovini.

Ina?e, posjetu delegacije "Merhameta" Skoplju propratili su makedonski mediji. 

POSJETA TURBETU POSLJEDNJE BOSANSKE PRINCEZE,

ZA ?IJU OBNOVU JE „MERHAMET“ OBEZBIJEDIO 10.000 EURA

Susret u trgovinskoj komori MATTO: Šahi?, Kahveci i Kolašinac

Delegacija „Merhameta“ je, tokom boravka u Makedoniji, iskoristila priliku da posjeti turbe bosanske princeze Katarine Tomaševi? Kotromani? koja je primila islam i umrla kao Emina, koja je ukopana u blizini Skoplja, u bošnja?koj mahali Gazi Baba.

Obnovu turbeta finansirali su Vlada Makedonije i „Merhamet“ koji je obezbijedio 10.000 eura. Radovi na obnovi turbeta su po?eli 2010, a završeni su 2013. godine.
Turbe princeze Katarine srušen je 1963. godine, kada je Skoplje pogodio razorni zemljotres. Pretpostavlja se da je spomenik izgra?en krajem 15. ili po?etkom 16. stolje?a za vrijeme vladavine Osmanlija. 

Prije nego je srušen u zemljotresu 1963, mauzolej ili turbe, sa svojim skladnim arhitektonskim rešenjima, dimenzijama i estetskim izgledom, davao je lokaciji jedinstveni ambijent. Po strukturi, turbe pripada otvorenom tipu mauzoleja sa kvadratnom osnovom sa?injenim od kamenih blokova. ?etiri stuba imaju svodove u obliku srca koji su prekriveni sa ciglama na vrhu. ?etverostrana kupola je bila prekrivena plo?icama. Na osnovi stubova, na kapitelima i krajnom vijencu, bile su reljefne lajsne.

Posljednja bosanska princeza Katarina ukopana u mahali Gazi Baba

Vjeruje se da je princeza Katarina, k?erka bosanske kraljice Katarine Kosa?e i kralja Stjepana Tomaša Kotromani?a, živjela i umrla u Skoplju, gdje se o njoj brinuo Isa-beg Ishakovi?. Njenog oca pogubile su Osmanlije za vrijeme osvajanja Bosne, a majka kraljica Katarina Kosa?a je izbjegla u Rim gdje je i umrla. Princeza Katarina je imala brata Sigismunda, koji je, primio islam kao i ona i s kojim je, kako se vjeruje, poslana u Istanbul. 

 Gregor Blanco Jersey
Go to top