?AST NAM JE BITI PARTNER S „MERHAMETOM“

Dugogodišnja saradnja HO „Merhamet“ i ameri?ke humanitarne organizacije „Mennonite Central Committee“ (MCC) rezultirala je brojnim zajedni?kim aktivnostima kojima je cilj bio pružanje pomo?i najugroženijim kategorijama stanovništva u Bosni i Hercegovini i ?uvanje njihovog ljudskog dostojanstva. Novi pe?at ovoj saradnji dala je i nedavna posjeta delegacije MCC-ja našoj humanitarnoj organizaciji, koju je predvodio direktor  Mennonite Central Committee Mark Epp.

Delegacija MMC-ja posjetila je „Merhametovo“ Centralno skladište u Kaoniku, nadomak Busova?e, „Merhametovo“ poljoprivredno imanje u Zavidovi?ima i Regionalni odbor „Merhameta“ Zenica.

Mark Epp je, za „Naš Merhamet“, nakon tih posjeta izjavio da je bio impresioniran o?ito dobrom organizacijom „Merhameta“, njegovim vezama sa organizacijama i pojedincima u Bosni i Hercegovini i izvan zemlje, te sposobnoš?u „Merhameta“ da brzo reaguje za vrijeme katastrofa.

- Impresioniram sam kapacitetima „Merhametovog“ Centralnog skladišta, imanjem u Zavidovi?ima koje obezbje?uje velike koli?ine povr?a za potrebe javnih kuhinja. Jasno je da „Merhamet“ dobro odgovara na humanitarne krize. Ova posjeta „Merhametu“ je veliko iskustvo za nas - kazao nam je Mark Epp.

Direktor Mennonite Central Committee Mark Epp na "Merhametovom" imanju u Zavidovi?ima

Kako ocjenjuje dosadašnju saradnju MCC-ja i „Merhameta"?

- Iz onoga što sam bio u mogu?nosti da vidim, saradnja izme?u MCC-ja i „Merhameta“ je pozitivna i sa uzajamnim poštovanjem. ?ast je za MCC da bude partner sa organizacijama kao što je vaša. „Merhamet“ je, o?ito, sposoban da na dobar na?in koristi materijalnu pomo? MCC-ja i to na na?in da razli?itu pomo? koju MCC pruža ciljano daje korisnicima projekta tako da ispunjava njihove potrebe. Prdsjednik „Merhameta“, gospodin Hajrudin Šahi?, govorio je o svojoj posjeti Sjedinjenim Ameri?kim Državama, kada je bio u mogu?nosti da, iz prve ruke, vidi na koji na?in se prikuplja  materijalna pomo? MCC-ja i kako volontiraju i svoje vrijeme posve?uju procesu šivanja prekriva?a i sastavljanja paketa. Vide?i kako su ljudi koji poklanjaju svoje vrijeme i sredstva MCC-ju emotivno povezani, gospodin Šahi? je shvatio koliko je važno voditi ra?una o tome da se pomo? koju  „Merhamet“ primi iskoristi na dobar na?in. Iz perspektive MCC-ja, dobro je znati da se partnerska organizacija, kao što je „Merhamet“, na tako dobar na?in brine o tome da materijalna pomo? odgovori na stvarne potrebe najugroženije populacije u Bosni i Hercegovini.

Da li ste, nakon posjete „Merhametu“, još više uvjereni da je MCC našao pravog i kredibilnog partnera u Bosni i Hercegovini?

- „Merhametova“ dugovje?nost (preko 100 godina postojanja), kao i ?injenica da prima podršku od brojnih drugih organizacija i pojedinaca iz Bosne i Hercegovine i sa me?unarodnog nivoa, dobri su pokazatelji „Merhametovog“ kredibiliteta i njegove dugoro?ne posve?enosti radu na pomo?i onima kojima je pomo? potrebna.

Planira li MCC nove projekte u Bosni i Hercegovini i ho?e li „Merhamet“ biti uklju?en?

- Na ovo pitanje mogu odgovoriti MCC-jevi Ko-Predstavnici programa za Isto?nu Europu koji žive u Bosni i Hercegovini. Oni nadgledaju programe MCC-ja u Bosni i Hercegovini i u najboljoj su poziciji da odgovore na ovo pitanje.

No, zaklju?io bih da sam izuzetno uživao u posjeti „Merhametu“, da sam fasciniran njegovim projektima i milostivim na?inom na koji su nas ugostili. Više od 100 godina postojanja vaše organizacije je izuzetno dostignu?e. Aktuelna politi?ka i ekonomska situacija u cijelom svijetu je teška i rad „Merhameta“ ?e i dalje biti potreban. Hvala vam na vašem odli?nom radu i posve?enosti da poboljšate život ljudi u Bosni i Hercegovini.

Posjeta "Merhametovoj" kuhinji u Zenici

 Radko Gudas Authentic Jersey
Go to top