UNAPRIJEDITI RAD „MERHAMETA“, SARADNJU S DIJASPOROM I MLADIM  VOLONTERIMA

TRAVNIK, 25. mart - Predsjednik HO „Merhamet“ MDD Hajrudin Šahi? održao je, u Travniku, sastanak sa direktorima regionalnih odbora „Merhameta“.

Razgovarano je, izme?u ostalog, o unapre?enju rada i aktivnosti „Merhameta“, o reaktiviranju osnovnih odbora i njihovom aktivnijem djelovanju,  o novim idejama koje ?e pospješiti i još više u?vrstiti temelje ove humanitarne organizacije.    

Ukazano je na potrebu unapre?enja saradnje sa bosanskohercegova?kom dijasporom, kao zna?ajnog resusra za djelovanje „Merhameta“, i na pospješivanje rada sa mladim volonterima, koji su jedna od zna?ajnih karika u misiji ove humanitarne organizacije.

Na sastanku u Travniku raspravljalo se i o novom projektu „Ku?na njega“ koji ?e se provoditi širom Bosne i Hercegovine, u saradnji sa „Merhametovom“ partnerskog organizacijom „Diakonia“ iz Austrije.

 Ryan Stanton Womens Jersey
Go to top