„HELPING HAND“ OBEZBIJEDIO DRVA ZA OGRIJEV ZA 155 PORODICA

Zahvaljuju?i donaciji „Merhametove“ partnerske organizacije „Helping Hand“ osigurana su iscijepana drva za ogrjev za 155 socijalno ugroženih porodica širom Bosne i Hercegovine. U okviru svog „Winter relief programa“, organizacija „Helping Hand“ donirala je 17.120 konvertibilnih maraka. Tim nov?anim sredstvima „Merhamet“ je, posredstvom specijalizirane firme „Drvosje?a“, nabavio 155 metara kubnih drva za ogrjev i dostavio ih svojim regionalnim odborima, koji su ta drva podijelili porodicama u stanju socijalne potrebe.

Ova vrijedna donacija pomogla je pomenutim porodicama da lakše prebrode zimu.

Na podru?ju Regionalnog odbora „Merhameta“ Goražde podijeljeno je 15 metara kubnih drva, a dobili su ih: Alema Karkelja, Munib Herenda, Mirsada Kapo, Kasim Mutap?i?, Smaila Dizdarevi?, Ferid Dragolj, Razija Veliji, Mirsada Ahmetspahi?, Kasim Maslo, Jasmina Rizvanovi?, Šemsudin Korjeni?, Fadila Kurtovi?, Hankija Džani?, Behija ?edovi?, i Suad Mirvi?.

Na podru?ju Regionalnog odbora „Merhameta“ Tuzla podijeljeno je 15 metara kubnih drva, a dobili su ih: Adil Hodži?, Amira Kešetovi?, Indira Salki?, Jasmin Jaranovi?, Šuhreta Mušanovi?, Alija Berbi?, Emina Mehmedovi?, Hajrudin Jašarevi?, Refik Saletovi?, Nurija Turkovi?, Edin Deli?, Elvira Mulavdi?, Muira Fejzi?, Adisa Rami? i Ibrima Mahi?.

Na podru?ju Regionalnog odbora „Merhameta“ Zenica podijeljeno je 15 metara kubnih drva, a dobili su ih: Mesud Ahmwetovi?, Saliha Avdušinovi?, Zlatka Halilovi?, Dragana Kari?, Edin Korkman, Hasija Najetovi?, Ismet Šabanovi?, Šerif Soki?, Vlado Dini?, ?amil Kova?evi?, Sajma Gafurovi?, Majdina Ahmetovi?, Zijad Deli?, Šasena Ibranovi? i Sabiha Šehi?.

Na podru?ju Regionalnog odbora „Merhameta“ Travnik podijeljeno je 15 metara kubnih drva, a dobili su ih: Azer Babanovi?, Selma Pandži?, Enesa Kazi?, Razim Goloman, Kenan Hodži?, Nisvet Paši?, Muhamed Ša?irbegovi?, Redžep Halimovi?, Ferhat Halimovi?, Asim Fuško, Fadil Begovi?, Mirsada Žderi?, Sabahudin Nasup, Armin Kazi? i Adnan Nuhi?.

Na podru?ju Regionalnog odbora „Merhameta“ Biha? podijeljeno je 15 metara kubnih drva, a dobili su ih: Selvedina Boji?, Azra Hadži?, Borislava Bijeli?, Armin Halilovi?, Fatima Kazaz, Dževad Behi?, Namka Tuti?, Šemsa Bajraktarevi?, Ibrahim Omi?, Mirsad Hadži?, Melka Druži?, Hava Meši?, Alema Ejup, Almira Ermi? i Elvira Krivi?.

Na podru?ju Regionalnog odbora „Merhameta“ Mostar podijeljeno je 15 metara kubnih drva, a dobili su ih: ?amil Prazina, Munib Hasanovi?, Medina Kuki?, Razija Poljarevi?, Alija Jusupovi?, Bahra Handži?, Ramiz Pozder, Sead Neziri?, Edin Mutap, Hata Delali?, Enes Malovi?,Spasenija Anti?, Zaim Buljina, Azra ?obi? i Sulejman Neziri?.

Na podru?ju Regionalnog odbora „Merhameta“ Sarajevo podijeljeno je 15 metara kubnih drva, a dobili su ih: Nadžija Sinanovi?, Vasva Demaj, Džemila Šogolj, Almasa Beši?, Ibro Musi?, Rasema Mehi?, Hasena Efendi?, Derviš Tahirovi?, Ejub Peljto, Almedina Gurdi?, Hanifa Lokovac, Hasija Hrva?i?, Sevda ?oko, Zijad Kozarda i Nezira Kurt.

Na podru?ju Regionalnog odbora „Merhameta“ Maglaj podijeljeno je 10 metara kubnih drva. Dobili su ih: Nihadi Arnautovi?, Radojki Jovanovi?, Indiri Top?i?, Zuhdi ?ati?u, Rahimi Mustafi?, Zehriji Ibrakovi?, Nazi ?auševi?, Mirsadu Halilovi?u, Sadmiru Suljakovi?u i Naimu Jusufbaši?u.

Na podru?ju Regionalnog odbora „Merhameta“ Banja Luka podijeljeno je 10 metara kubnih drva. Dobili su ih: Isuf Musli, Senad Aranautovi?, Almir Beganovi?, Selima Zejnilovi?, Mufid Omer?i?, Hasan Begovi?, Samir Demirovi?, Mirsada Šiši?, Ermin ?avka i Muhamed Sa?i?.

Na podru?ju Osnovnog odbora „Merhameta“ Doboj podijeljeno je 10 metara kubnih drva, a dobili su ih: Džiha Mulali?, Sabina Mahmutovi?, Alija Školji?, Siha Salihbaši?, Senada Mujdži?, Ejub Omer?i?, Zlata Mehi?i?, Admira Mahmutovi?, Zlata Škornja i Azra Redži?.

Na podru?ju Osnovnog odbora „Merhameta“ Srebrenica podijeljeno je 10 metara kubnih drva, a dobili su ih: Bida Teskeredži?, Fatima Smaji?, Esma Divovi??ulija Musi?, Fatima Tutundži?, Hazim Tirsunovi?, MavlijaMali?,Vahid Mešanovi?, Mevlida Nali? i Eniz Mahmutovi?.

Na podru?ju Osnovnog odbora „Merhameta“ Bijeljina podijeljeno je 10 metara kubnih drva, a dobili su ih: Husnija Murseli, Delveta ?osi?, Dženuma Ajna Zuki?, Zumreta Koldži?, Fahrudin Osmanovi?, Suljo Jašarevi?, Sulejman Kremi?, Husein Hamzi?, Aco Bubi? i Maid Beganovi?.  

 Darius Slay Jersey
Go to top