VIŠE OD STOLJE?A U MISIJI ?UVANJA LJUDSKOG DOSTOJANSTVA

Povodom 13. godišnjice osnivanja Muslimanskog dobrotvornog društva „Merhamet“, predsjednik ove humanitarne organizacije uputio je ?estitku koju prenosimo u cjelosti: 

Sa osje?anjem ?asti i ponosa, upu?ujem ?estitku svim uposlanicima, aktivistima, volonterima, donatorima i prijateljima naše organizacije, povodom 103. godišnjice rada Muslimanskog dobrotvornog društva „Merhamet“.

Bilo bi nepravedno ne prisjetiti se onih koji su osnovali „Merhamet“ i zahvaljuju?i kojima danas i obilježavamo veliki jubilej Društva. Osniva?i „Merhameta“ i ljudi koji su se u najtežim vremenima po bošnja?ki narod i BiH stavili na njegovo ?elo bili su najugledniji Bošnjaci svoga vremena.

Pomenu?emo samo neke od njih: Avdaga Kulovi?, reisu-l-ulema Džemaludin ef. ?auševi?, dr. Mehmed Spaho, Muhamed Pandža, dr. Omer Bahtijarevi?, Edhemaga Bi?ak?i?…, a u novije vrijeme Edhem Šahovi? i Edah Be?irbegovi?.

Glavni cilj našega Društva, tokom cijele njegove historije, je o?uvanje ljudskog dostojanstva i ?ovje?nosti kroz moralnu i materijalnu podršku, posebno kada je ?ovjek izložen neda?ama i iskušenjima.

Sagledavanje djelovanja MDD „Merhamet“ jeste sagledavanje povijesne sudbine bošnja?kog naroda u kojem je društvo nastalo. Njegova uloga naro?ito dolazi do izražaja upravo u kriznim razdobljima povijesti bošnja?koga naroda kojih je bilo itekako puno.

„Merhamet“ je u takvim okolnostima, kada su mnogi bili nespremni i zate?eni, našao na?ina da pruži maksimalnu podršku ugroženim gra?anima dostavljaju?i pomo? do najudaljenijih zaseoka širom BiH, koriste?i pri tome usluge vojske BiH i me?unarodnih organizacija te angažuju?i helikoptere za dopremanje hrane, lijekova, odje?e…itd.

Dakle, i u ovakvim situacijama „Merhamet“, uz dobru organizacionu sposobnost, potvr?uje svoju snagu i šalje jasnu poruku da je spreman i sposoban da u svim situacijama pritekne u pomo? ljudima u nevolji.   

Svoju državu BiH „Merhamet“ u cijelom svijetu predstavlja u najljepšem svijetlu, pomažu?i i druge narode.

Nijedna druga bošnja?ka institucija, kao što je to bio „Merhamet“, nije bila u tolikoj mjeri i tako direktno, dosljedno i sudbinski povezana sa samim problemima bošnja?kog naroda, to jeste sa problemima njegovog opstanka na tlu njegove iskonske domovine.      

Ovakva konstatacija je opravdana ako se ima na umu da je cijeli protekli vijek bio vijek teške borbe bošnja?kog naroda za puko preživljavanje. Stoga, smatramo da bošnja?ki narod ima dobar povod i mnogo bitnih razloga da, zajedno sa nama, proslavi i na dostojanstven na?in obilježi stogodišnjicu od nastanka našega „Merhameta“.

Nastavit ?emo ulaganje u izgradnji novih sadržaja na našim imanjima u Zavidovi?ima i Visokom koja doprinose poboljšanju rada naših kuhinja, a time i kvalitetnijoj ishrani naših korisnika. Ina?e, „Merhametovo“ imanje u Zavidovi?ima je, prema mišljenju stru?njaka, jedno je od najboljih poljoprivrednih dobara u BiH.

Na kraju bih vas podsjetio na staro i neprikosnoveno na?elo mudrosti, da se sa zlim ne treba natjecati, nego mu se uporno i hrabro suprotstavljati dobrim djelima. Svaki predani rad proizvodi neminovne greške, ali je puno više bilo grešaka i nepravdi koje su drugi ?inili pojedincima i našoj Instituciji.

Dok god u našem ?ovjeku i njegovoj duši bude dostojanstva, te znakovne potrebe za dobro?instvom i za pomaganjem drugima, postojat ?e i naš „Merhamet“.

S radoš?u o?ekujemo nove rezultate u našim budu?im akcijama.

Neka Allah dž.š. pomogne sve pregaoce „Merhameta“ i sve plemenite ljude koji su dali svoj doprinos u afirmaciji „Merhameta“. Molim Allaha dž.š. da nagradi sve aktiviste „Merhameta“, kao i one koji, nažalost, nisu me?u živima. Svima nama želim puno zdravlja i uspjeha u životu i radu.

 

 

 

 

 

 Damontae Kazee Womens Jersey
Go to top