„MERHAMET“ I „DIAKONIE“ U NOVOM ZAJEDNI?KOM PROJEKTU

Regionalni odbor „Merhameta“ Sarajevo je u prethodnom periodu ostvario izuzetnu saradnju sa partnerskom austrijskom organizacijom „Diakonie“ u realizaciji projekata pomo?i stanovništvu u Bosni i Hercegovini, ugroženom u prošlogodišnjim katastrofalnim poplavama.

Ta saradnja je nastavljena kroz projekat koji nosi naziv „Mobilna ku?na njega, uz tranfer znanja u Kantonu Sarajevo/BiH“. Projekat finansira austrijsko Federalno ministarstvo za rad, socijalna pitanja i zaštitu potroša?a.

Usluge ku?ne njege (pomo? u ku?i, pratnja pri odlasku ljekaru ili u šetnju, odlazak u kupovinu, odlazak po lijekove u apoteku) i medicinske usluge (mjerenje krvnog pritiska, še?era, triglicerida i holesterola krvi) ?e u narednom periodu biti pružene za 140 korisnika sa podru?ja Kantona Sarajevo.

Korisnicima ?e navedene usluge pružati dobro istrenirani stru?ni tim „Merhameta“ i volonteri ove humanitarne organizacije. Kako naglašavaju u Regionalnom odboru „Merhameta“ Sarajevo, cilj je pomo?i starijim osobama koje same žive u teškim uslovima, a posebno onim koje su bolesne i tjelesno ograni?ene.

„Veliki broj naših sugra?ana ostaje izolovan i zatvoren u svojim stambenim prostorima, u veoma teškim uslovima života. Minimalna penzija, nakon podmirivanja troškova za režije i lijekove, ne obezbje?uje im naj?eš?e osnovne uslove za život. Nerijetki su slu?ajevi da takve osobe nemaju redovna finansijska primanja. Realizacijom ovog Projekta našim korisnicima u zna?ajnoj mjeri olakšavamo život u tre?oj dobi,“ naglašavaju u Regionalnom odboru „Merhameta“ Sarajevo.

 Kyle Okposo Jersey
Go to top