PREDSJEDNIK „MERHAMETA“ HAJRUDIN ŠAHI? ME?U POTPISNICIMA

Trideset i sedam bošnja?kih lidera usaglasilo se i potpisalo kona?nu verziju Zajedni?ke izjave o osudi terorizma i nasilnog ekstremizma. Kako su istaknuli, ova Izjava odraz je njihovog osje?aja odgovornosti za o?uvanjem mira i zajedni?kog života u Bosni i Hercegovini.

Izjavu je potpisao i predsjednik HO „Merhamet“ MDD Hajrudin Šahi?, kao i drugi istaknuti bošnja?ki intelektualci te predstavnici politi?kog, kulturnog i vjerskog života.

Prijedlog Izjave usaglašen je na sastanku društvenih i politi?kih lidera sa reisu-l-ulemom Islamske zajednice u BiH Huseinom ef. Kavazovi?em.

- Danas smo se sastali da još jednom potvrdimo svoju opredijeljenost na istrajavanju na putu dobra, da kao odgovorni ljudi u bošnja?kom narodu kažemo da nasilje i teror nisu naš put, put kojim ide naš narod.

Isto tako želimo potvrditi da je Islamska zajednica još 2007. godine donijela svoje deklaracije u kojima je kazala da tuma?enje vjere mora biti institucionalno u BiH onako kako s naši preci nau?avali islam na ovim prostorima. Osu?ujemo svaki vid pozivanja na mržnju i nasilje ma od koga to dolazilo. S druge strane, želimo kazati da se prema ljudima koji izražavaju ili vide druga?ije tuma?enje ne smije primjenjivati nikakvo nasilje, ali da prema onima koji nasilje upotrebljavaju država treba i mora djelovati vrlo odlu?no - poru?io je reisu-l-ulema Islamske zajednice u BiH Husein ef. Kavazovi? nakon potpisivanja zajedni?ke izjave bošnja?kih intelektualaca i predstavnika politi?kog, kulturnog i vjerskog života

Bošnja?ki ?lan Predsjedništva BiH, Bakir Izetbegovi? naglasio je da su proteklih godina sa tendencijom intenziviranja vršeni napadi na policijske stanice, vojnike, policajce, povratnike i ameri?ku ambasadu u Sarajevu i neki od njih su rezultirali ranjavanjem i smrtnim posljedicama za ljude. Prema njegovim rije?ima, ideologija tekfira je u uslovima postratnog bh. društva našla plodno tlo za prihvatanje i za razvoj.

- Moram priznati da nismo na vrijeme prepoznali obim opasnosti od širenja ove ideologije. Ratna stradanja i patnje koje su prošli ljudi u BiH, kao i postratne frustracije, nepravde, nezaposlenost ogromnog broja mladih ljudi, osje?aj bezperpektivnosti, pra?eni su pojavom mesdžida, imama i tuma?a koji nisu u sistemu Islamske zajednice u BiH. Na?inili su jednu opasnu kombinaciju koja vodi u nasilni ekstremizam. Nismo prepoznali veli?inu opasnosti skretanja u radikalizam. Nismo jer je ono suprotno našem bi?u i poimanju vjere. Islam koji smo mi u ovoj zemlji živjeli pola milenijuma je dijametralno je suprotan ideologiji tekfira, razdvajanja, napada na druge i druga?ije. Morat ?emo ponovo braniti našu vjeru, kulturu, državu i sistem vrijednosti.

Ovaj put se moramo suprotstaviti svakom obliku radikalizma, nasilnog ekstremizma i terorizma i morat ?emo to u?initi institucionalno, intelektualno, moralno i politi?ki. Suo?avamo se sa problem koji ima duboke i kompleksne korijene i koji ne?e biti brzo riješen i koji je rezultirao nasiljem. Na to nasilje država ?e morati odgovoriti represijom, ali taj dio našeg odgovora ?e biti hirurški precizan i selektivan. Ako ne bude takav izazvat ?e novi talas radikalizacije - poru?io je Izetbegovi?.

Sa potpisivanja zajedni?ke izjave (Foto: Klix.ba i Anadolu Agency)

Usaglašeni tekst Zajedni?ke izjave prenosimo u cjelosti.

"Mi, gra?ani Bosne i Hercegovine, Bošnjaci i muslimani, predstavnici politi?kog, kulturnog i vjerskog života, zabrinuti zbog teroristi?kih akcija u Bosni i Hercegovini, Evropi i svijetu, svjesni naše odgovornosti za o?uvanje slobode, mira i zajedni?kog života u našoj domovini, odgovorni za politi?ke, kulturne i vjerske prilike u bosanskohercegova?kom društvu, kao i za budu?nost države Bosne i Hercegovine i svih njenih gra?ana.

1. Najoštrije osu?ujemo svaki oblik terorizma i sve teroristi?ke akcije koje su izvedene u Bosni i Hercegovini, Evropi, u muslimanskim zemljama i bilo gdje u svijetu.

2. Izražavamo odlu?nost da se institucionalno, intelektualno, moralno i politi?ki suprotstavimo svakom obliku radikalizma, nasilnog ekstremizma i terorizma, bez obzira od koga i s koje strane dolazili. Posebno isti?emo potrebu intenziviranja aktivnosti na svim nivoima zakonodavne i izvršne vlasti kojim ?e se ubrzano otklanjati nepravda i nejednakost i drugi izvori frustracija i radikalizacije u društvu.

3. Od svih nadležnih institucija u državi zahtijevamo da se, u skladu sa svojim zakonskim ovlaštenjima, a u cilju o?uvanja ustavnih vrijednosti, prava i sloboda svih gra?ana i naroda u Bosni i Hercegovini, beskompromisno suprotstave svakom obliku radikalizma, nasilnog ekstremizma i terorizma, te drugim oblicima djelovanja koji su protivni pravnom poretku, javnoj sigurnosti, moralu ili su na štetu života i zdravlja, odnosno na štetu prava i sloboda drugih ljudi. 

4. Ponosni na svoju višestoljetnu vjersku tradiciju i opredijeljenost za suživot, poštuju?i Ustav Bosne i Hercegovine i Ustav Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, zahtijevamo od svih nadležnih u bosanskohercegova?kom društvu i u bošnja?kom narodu, kao i od svih i nosilaca vjerskog autoriteta u Islamskoj zajednici i Bosni i Hercegovini, da se beskompromisno suprotstave svakoj isklju?ivosti, radikalizmu, nasilnom ekstremizmu i terorizmu, jer su, sa stanovišta islama, u kojem je strogo zabranjena prisila u stvarima vjere, neprihvatljivi i suprotni univerzalnim civilizacijskim vrijednostima. 

5. Od vlasti muslimanskih zemalja o?ekujemo da poštuju našu vjersko-obrazovnu tradiciju, institucije i autonomiju i sara?uju s državnim institucijama Bosne i Hercegovine i s Islamskom zajednicom u Bosni i Hercegovini u pogledu nau?ne, vjersko-obrazovne i studentske razmjene.

6. Od vjerskih, teoloških i obrazovnih krugova i institucija muslimanskih zemalja o?ekujemo da cijene naše autenti?no povijesno iskustvo i naš identitet za ?ije smo o?uvanje platili visoku cijenu i položili mnogo života, da cijene našu vjersku/islamsku i evropsku samosvijest, koju baštinimo i dalje razvijamo u našem specifi?nom kulturnom, društvenom i politi?kom kontekstu, da nastave poštovati ove principe kako se ne bi me?u muslimanima Bošnjacima razvijalo sektaštvo i vjerski razdor.

7. Od lidera evropskih zemalja, posebno ?lanica Evropske Unije, u kojima su muslimani manjina,o?ekujemo da se suprotstave islamofobiji, diskriminaciji muslimana i njihovom poistovje?ivanju s teroristima i neprijateljima civilizacije. 

8. Od me?unarodne zajednice o?ekujemo da se, uporedo s legitimnom borbom protiv terorizma, angažira i na uklanjanju politi?kih, ekonomskih i socijalnih nepravdi prema muslimanskim narodima i zemljama, budu?i da takve nepravde doprinose porastu siromaštva, o?aja i bezna?a, kao pogodnog tla za pojavu ektremizma.

9. Od muslimana u Bosni i Hercegovini, kao i od muslimanskih zajednica u Evropi, o?ekujemo da ostanu dosljedni svojim tradicionalnim i univerzalnim moralnim, duhovnim i civilizacijskim vrijednostima islama, da se distanciraju od svakog radikalizma, da se suprotstave svakom obliku nasilja i da ih nepravda, koje u ovom nesavršenom svijetu uvijek ima, nikada i nigdje ne navede na postupke koji mogu pove?ati nepravdu i zlo, kako drugima tako i njima samima.Tekst Izjave potpisali su: 

Bakir Izetbegovi? (bošnja?ki ?lan Predsjedništva BiH i predsjednik SDA), Husein Kavazovi? (reisu-l-ulemoma Islamske zajednice BiH), Šefik Džaferovi? (drugi zamjenik predsjedavaju?eg Predstavni?kog doma Parlamentaren skupštine BiH), Safet Softi? (Zamjenik predsjedavaju?eg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH), Husejn Smaji? (privrednik), Hasan ?engi? (predsjednik Sabora Islamske zajednice BiH), Denis Zvizdi? (predsjedavaju?i Vije?a ministara BiH), Melika Mahmutbegovi? (potpredsjednica FBiH), Hilmo Neimarlija (profesor FIN-a u Sarajevu), Hajrudin Šahi? (predsjednik HO „Merhamet“ MDD), Mustafa Ceri?, Ejup Gani?, Haris Silajdži?, Halid Genjac, Beriz Belki?, Fadil Novali?, Ramiz Salki?, Fikret Kar?i?, Razim ?oli?, Enes Kari?, Nedžad Mulabegovi?, Enes Ljevakovi?, Fuad Sedi?, Zuhdija Hasanovi?, Halil Mehti?, Fahrudin Radon?i? Amer Jerlagi?, Nermin Ogreševi?, Sefer Halilovi?, Dženan ?onlagi?, Dževad Hodži?, Senadin Lavi?, Munira Subaši?, Selmo Cikoti?, Esad Deli?, Almin Škrijelj i Saud Kulosman.

 

 LaAdrian Waddle Authentic Jersey
Go to top