SARADNJA „MERHAMETA“ I HIA-e NA URE?ENJU VODOTOKA LEPENICE

Po?etak realizacije projekta „Rekonstrukcija Lepeni?kog potoka“, koji Regionalni odbor „Merhameta“ Sarajevo realizira u saradnji sa partnerskom organizacijom HIA Hungary, ozvani?en je u ponedeljak 2. novembra.

Oficijelnom po?etku radova prisustvovali su ambasador Ma?arske u BiH Jozsef Negyesi, Ministar za privredu Kanotona Sarajevo Muharem Šabi?, na?elnik Op?ine Novi Grad Semir Efendi?, direktor Regionalnog odbora „Merhameta“ Sarajevo Munib Bujak i predstavnici organizacije HIA.

- Regulacija toka Lepeni?kog potoka, koji se nalazi u MZ Zabr?e, u sarajevskoj op?ini Novi Grad, nastavak je uspješne saradnje izme?u „Merhameta“ i naše partnerske organizacije HIA Hungary na razli?itim projektima i predstavlja zna?ajan iskorak u prevenciji šteta prouzrokovanih elementarnim nepogodama. Ovim projektom je planirana rekonstrukcija korita Lepeni?kog potoka u dužni 405 metara što ?e lokalnom stanovništvu, zasigurno, olakšati borbu protiv poplava s kojima su pogo?eni gotovo svake godine – izjavio je predsjednik Regionalnog odbora „Merhameta“ Sarajevo Munib Bujak.

Istoga dana, na?elnik Op?ine Novi Grad Sarajevo Semir Efendi? i ministar privrede Kantona Sarajevo Muharem Šabi? potpisali su Sporazum o sufinansiranju projekta regulacije i ?iš?enja rije?nih korita na podru?ju op?ine Novi Grad Sarajevo. Ministarstvo ?e sufinasirati projekt regulacije korita Lepeni?kog potoka u Zabr?u sa 226.500 KM. Za ucjevljenje 345 metara kanala Magrinjak u Rajlovcu Ministarstvo je osiguralo 150.000 KM, dok je za projekt hitnih intervencija ?iš?enja i produbljivanja kriti?nih ta?aka na rijekama u Novom Gradu osiguralo 30.000 KM, a preostala sredstva osigurat ?e Op?ina Novi Grad Sarajevo.

Na?elnik Efendi? novinarima je kazao da se radi o namjenskim sredstvima, takozvane vodne naknade, koje pripadaju Kantonu Sarajevo, a koje se putem op?ina implementiraju. Istakao je da je ukupna vrijednost koje resorno ministarstvo izdvaja Op?ini Novi Grad Sarajevo 406.500 KM za nekoliko projekata.

„Najzna?ajniji projekt iz tog programa je regulacija vodotoka Lepenice. Taj projekt ve? radimo u saradnji s „Merhametom“ i vladom Ma?arske, sredstva koja Ministarstvo daje bit ?e pridružena, tako da ?emo ove godine sigurno uraditi veliki dio tog korita, što je dugogodišnji projekt, koji radimo duži vremenski period. Ove godine smo izdvojili najviše sredstava, dakle, 100.000 KM koje je izdvojila Op?ina, 226.500 KM koje izdvaja Ministrstvo privrede, uz 320.000 eura koje je izdvojila vlada Ma?arske su zaista zna?ajna sredstva, tako da ?e blizu 800 metara potoka Lepenice biti regulisano ove godine - rekao je Efendi?.

Potpisnici Sporazuma obišli su lokalitet Zabr?a ?ime je ozvani?en po?etak radova na regulaciji korita Lepenice u dužini od 405 metara koje finansira vlada Ma?arske Republike u iznosu od 320.000 eura. Projekt ?e biti realiziran putem ma?arske humanitarne organizacije HIA, u saradnji sa „Merhametom“.

Prilikom obilaska radova ambasador Ma?arske u BiH Jozsef Negyesi istakao je da je vlada Ma?arske Republike nakon prošlogodišnjih poplava, BiH pružila finansijsku pomo? u iznosu od 500.000 eura, te da je za regulaciju Lepenice izdvojen najve?i dio sredstava.

 

 Minnesota Wild Authentic Jersey
Go to top