OGROMNE MOGU?NOSTI ZA SARADNJU

Ambasador Islamske Republike Iran u Bosni i Hercegovini Seyed Hosseini Rajabi primio je, u petak 9. oktobra, delegaciju HO „Merhamet“ MDD u kojoj su bili predsjednik „Merhameta“ Hajrudin Šahi? i ?lanovi Upravnog odbora Bakir Za?iragi? i Harun Imamovi?.

U srda?nom razgovoru, predstavnici „Merhameta“ upoznali su iranskog ambasadora sa aktivnostima ove humanitarne organizacije, naglašavaju?i dosadašnju dobru saradnju „Merhameta“ i Ambasade Islamske Republike Iran u Bosni i Hercegovini.

Predsjednik „Merhameta“ Hajrudin Šahi? podsjetio je na veliku „Merhametovu“ akciju provedenu nakon zemljotresa u Iranu, kada je „Merhamet“ finansirao izgradnju srednje škole u iranskom gradu Bam, koja nosi naziv „Škola bosanskih šehida“.

- Saradnja „Merhameta“ i Ambasade Irana traje dugo, ali je intezivnirana u posljednjih desetak godina. Želimo da je još više pospješimo, jer su mogu?nosti za saradnju ogromne – kazao je predsjednik Šahi?.

Šahi? je predložio da delegacija „Merhameta“ posjeti Iran, gdje bi tamošnjim vlastima i organizacijama „Merhamet“ predstavio svoje aktivnosti i ponudio konkretne projekte.

Na izgradnju škole u gradu Bam osvrnuo se i ?lan Upravnog orbora „Merhameta“ Harun Imamovi?.

- Lijep je osje?a kada, i posredstvom ove škole, imamu vezu sa Iranom i da škola u Bamu nosi ime „Škola bosanskih šehida“ gdje se svakoga dana, prije po?etka nastave, u?i dova za bosanske šehide. Nažalost, mi takvu školu nemamo u Bosni i Hercegovini – kazao je Imamovi?.

?lan Upravnog odbora Bakir Za?iragi? je, govore?i o aktivnostima „Merhameta“, izme?u ostalog kazao da „Merhamet“ u svojim javnim kuhinjama svakodnevno hrani oko 10.000 socijalno ugroženih gra?ana Bosne i Hercegovine, te da stipendira u?enike iz siromašnih porodica.  

- U posljednje vrijeme, okrenuti smo pomaganju izbjeglica iz Sirije i drugih zemalja. Pripremamo se i za njihov mogu?i dolazak u BiH. Pokušavamo uraditi što je mogu?e više u svim segmentima – kazao je Za?iragi?.

 Ambasador Seyed Hosseini Rajabi izrazio je zadovoljstvo zbog posjete delegacije „Merhameta“, naglašavaju?i želju da se me?usobna saradnja još više intenzivira. Govore?i o zna?ajnoj iranskog Fondaciji „Imam Homeini“, ambasador Rajabi je istakao da ova fondacija ima projekte koji se mogu implementirati u Bosni i Hercegovini.

- Pored Fondacije „Imam Homeini“, u Iranu su aktivne brojne druge humanitarne organizacije, jer je taj segment veoma razvijen u našoj zemlji na svim nivoima, do nivoa porodice. Te humanitarne organizacije pružaju pomo? kroz ?etiri segmenta: hrana i prehrambeni proizvodi, odje?a i obu?a, edukacije, odnosno obrazovanje od osnovne škole do fakulteta i zdravstvena zaštita. Postoje i dobrotvorno društvo za izgradnju škola i dobrotvorno društvo za izgradnju bolnica i drugih zdravstvenih ustanova – kazao je ambasador Rajabi, naglašavaju?i da je Fondacija „Imam Homeini“ spremna da pomogne u realizaciji „Merhametovih“ projekata.   

Iranski ambasador je preporu?io predstavnicima „Merhameta“ da posjete i spomenuta dobrotvorna društva.     

 Drew Kaser Jersey
Go to top