Fondacija "Popis 2013" pripremila upute za građane

Na kraju popisa popisivač treba dati građanima popisnice na uvid kako bi provjerili vjerodostojnost unesenih podataka. Popis jednog prosječnog domaćinstva od 4 do 6 članova trajat će 30 minuta 

Fondacija “Popis 2013”, koju su osnovale najznačajnije bošnjačke organizacije Islamska zajednica u BiH, HO „Merhamet” MDD, BZK „Preporod”, Vijeće kongresa bošnjačkih intelektualaca, Bošnjački institut – Fondacija „Adil Zulfikarpašić, pripremila je letak s kratkim i jednostavnim uputama za građane u vezi s oktobarskim popisom. Letak će biti distribuiran diljem Bosne i Hercegovine. Sadržaj letka obbjavljujemo u cjelini.

 

Način popisa

 

Popis stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini vršit će se svaki dan od 1. do 15. oktobra 2013. godine u vremenu od 09:00 do 21:00 u prisustvu najmanje jednog odraslog člana domaćinstva. Popis obavljaju popisivači koji na terenu obilaze domaćinstva i stanove. Ukoliko u domaćinstvu zatekne najmanje jednu odraslu osobu, popisivač će obavit popis svih članova toga domaćinstva

Nosilac domaćinstva može dati podatke za sve članove domaćinstva bez obzira da li su u vrijeme popisa u BiH ili se nalaze na radu u inostranstvu. Ukoliko u stanu u trenutku dolaska budu maloljetna lica, starije osobe ili jednostavno ne bude nikoga kod kuće, popisivač će ostaviti pismeno obavještenje te se po potrebi vratiti u isto domaćinstvo.

Popisivač je dužan predstaviti se. pokazati iskaznicu i ukratko objasniti cilj posjete. Popisivač treba informirali građane da su obavezni davati tačne i potpune podatke, ali i naglasiti da se podaci prikupljaju za statističke svrhe, te da je zagarantovana tajnost podataka. Popisivač ni na koji način ne smije utjecati na odgovore koje daje osoba koja se popisuje, a ukoliko se popisivač ne ponaša na ovaj način, građanin može i treba prijaviti njegovo ponašanje Popisnoj komisiji lokalne samouprave.

Prilikom popisa građani trebaju dati ime i prezime te jedinstveni matični broj - JMB za sva lica koje se popisuje bez obzira da li su vrijeme popisa prisutni ili su van domaćinstva. Ukoliko građanin ne zna ili nema JMBG. onda može navesti samo datum rođenja Ovo se odnosni i na strane državljane kao i za lica koja su se iz različitih razloga nemaju JMBG.

Svi podaci na popisu daju se na osnovu izjave osobe koja se popisuje, odnosno popisivač ne smije tražiti bilo kakav dokument kojim bi popisivana osoba dokazivala svoj odgovor. Ovo se odnosi na JMB građanina, ličnu kartu, prijavu prebivališta, pasoš, rodni list, izvod iz knjige državljana, ZK izvadak za kuću ili zemljište, te bilo koji drugi dokument kojim bi popisivana osoba eventualno trebala potvrditi svoj odgovor na neko od pitanja.

Sam popis jednog prosječnog domaćinstva od 4-6 članova traje oko 30 minuta, a ukoliko dvije ili više porodica žive u jednom domaćinstvu može trajati i duže. Popisivač će prilikom popisa popuniti jednu popisnicu sa podacima za domaćinstvo, te za svakog od članova domaćinstva po jednu popisnicu za lica (npr. za domaćinstvo od 5 članova ukupno 6 popisnica)

Popisivač ima obavezu da popisne obrasce popuni posebnom hemijskom olov­kom koju je dobio uz popisni materijal i koia će sadržavati oznake popisa 2013.

Na kraju popisa popisivač će dati građaninu popisnice na uvid. provjeru vjerodostojnosti unesenih podataka, te potpis osobe koja je dala podatke.

Prikupljeni podaci o građanima, domaćinstvima i stanovima, iz pojedinačnih popisnih krugova, prilikom obrade objedinit će se na razini općine, zatim na razini popisnih područja, te na kraju na razini države. Svi građani koji u vrijeme popisa budu unutar svojih popisnih krugova {ovo uključuje sva lica prisutna u vrijeme Popisa, ali i lica koja su u vrijeme Popisa odsutna iz mjesta boravaka radi rada u inostranstvu ili BiH, školovanja, posjete porodici itd.. kraće od 12 mjeseci - za njih podatke daje nosilac domaćinstva) i na ovaj način budu učestvovali u popisu bit će objedinjeni u ukupan broj stalno nastanjenog stanovništva općine, popisnog područja, te BiH.

U cilju ubrzanja popisa jednog domaćinstva, te davanja preciznih odgovora, građani prije popisa imaju mogućnosti pogledati Popisnicu za lica (P-1) kao i Upitnik za domaćinstvo i stan (P-2) te otkloniti moguće nejasnoće kod pojedinih pitanja. Popisnice će biti objavljene u Službenim novinama BiH, te na Internet stranici državne Agencije za statistiku (www.bhas.ba).

 

Popis građana koji se nalaze van domovine

 

Građani koji se nalaze van domovine mogu se popisali na tri načina:

1) Osobe koje se u trenutku popisa nalaze van domovine - na radu, školovanju, hadžu, itd.. a dio su domaćinstava u BiH trebaju se popisati kao članovi tog domaćinstva koji se u trenutku Popisa nalaze van domovine. Popis ovih lica izvršit će nosilac domaćinstava koji je u vrijeme popisa u BiH. Na ovaj način popisani građani bit će dio stalno nastanjenog stanovništva Bosne i Hercegovine.

2) Oni građani koji imaju imovinu u BiH, a nisu dio nekog domaćinstva u BiH (porodica stradala u ratu ili se svi članovi tog domaćinstva/ porodice nalaze u inostranstvu) te se privremeno nalaze u inostranstvu na radu i imaju namjeru da žive u domovini - trebaju doći u BiH u periodu provođenja Popisa i u saradnji sa Popisom komisijom lokalne samouprave obaviti popis. Na ovaj način oni su dio stanovnika određene teritorijalne jedinice, odnosno stalno nastanjenog stanovništva BiH, a njihova imovini neće biti predmetom špekulacija na lokalnoj razini.

3) U skladu sa članom 40. Zakona popis građana koji žive u inostranstvu obaviti će se putem posebnog obrasca koji će biti objavljen na Internet stranici Agencije za statistiku. U skladu sa Zakonom na ovaj način popisani građani evidentirat će se u posebnu bazu podataka i neće biti dio stalno nastanjenog stanovništva BiH.

Ukoliko je razlog odsustva osobe rad u inostranstvu, a osoba tokom godine boravi u Bosni i Hercegovini izvjesni vremenski period, te u konačnici ima se namjeru vratiti u uobičajeno mjesto stanovanja (npr. trenutni razlog boravaka u inostranstvu je nedostatak radnih mjesta u BiH ili različiti ekonomsko-socijalni razlozi) tada prilikom popisa treba navesti vrijeme odsustva imajući na umu kada su posljednji put bili u domovini. Odnosno, osoba koja se popisuje ili daje podatke za privremeno odsutnu osobu navodi isključivo broj mjeseci od zadnjeg boravka, te koliko će privremeno odsutna osoba biti van države do ponovnog dolaska.

Isključivo stalno nastanjeno stanovništvo BiH, zajedno sa njihovom imovinom, imat će svoje mjesto i ulogu u svim unutrašnjim bh. odnosima, bit će dio različitih statističkih analiza kako na razini općine, entiteta/06 tako i na razini države.

Primjer popisa lica koja su van domovine radi rada u inostranslvu i koji tokom godine borave u domovini izvjesni vremenski period

Prilikom davanja podataka za odsutnog člana domaćinstva, nosilac domaćinstva, na prvo pitanje odgovara odabirom opcije b) Član domaćinstva odsutan iz mjesta popisa zbog rada/školovanja ili boravka u drugom mjestu u BiH ili inostranstvu. Nakon toga popisivač samostalno upisuje šifru razloga odsustva iz mjesta stanovanja (odsutna osoba je prethodno upisana u "Spisak osoba" domaćinstva i ukoliko je razlog odsustva osobe rad ili boravak u inostranstvu kod stranog poslodavca ili na samostalnom radu - na pitanju 3. upisuje se šifra 05).

Naredno pitanje - pitanje 4. odnosi se na dužinu odsustva iz, odnosno prisustva osobe u mjestu popisa. Ukoliko osoba na pitanje 4. odgovori da boravi u inostranstvu kraće od jedne godine (npr. 7 mjeseci), popisivač prelazi na pitanje 5. koje se odnosi na planiranu dužinu odsustva iz BiH. Ukoliko osoba u narednom periodu namjerava biti odsutna iz mjesta popisa kraće od godinu dana (npr. 4 mjeseca) do narednog dolaska/boravka u domovini popisivač će na pitanju 5. upisati navedeni broj mjeseci. Ovako popisana osoba bit će ubrojana u stalno nastanjeno stanovništvo određene teritorije.

Slika daje ogledni prikaz popunjene Popisnice za lice koje je privremeno odsutno iz domovine radi rada u inostranstvu, ali je dio domaćinstva u BiH. te je period od zadnjeg boravka u domovini kraći od 12 mjeseci.

U skladu sa Zakonom isključivo osobe koje su odsutne iz uobičajenog mjesta stanovanja kraće od 12 mjeseci (pitanje 4.), te ne namjeravaju biti odsutne iz mjesta boravka duže od 12 mjeseci (pitanje 5.), bit će dio ukupnog broja stanovnika tog popisnog područja, odnosno u konačnici stalno nastanjenog stanovništva BiH.

 

Ko i šta se popisuje

 

Popis će obuhvatiti sve bosanskohercegovačke građane koji se u trenutku popisa nalaze u domovini, te sve članove određenog domaćinstva bez obzira na to da li su u trenutku popisa prisutni ili su odsutni iz BiH. Popis će također obuhvatiti i sve strane državljane koji se zateknu u BiH kao i lica bez državljanstva.

Ukupan broj stalno nastanjenog stanovništva za svaku teritorijalnu jedini­cu dobiva se sabiranjem broja lica koja imaju uobičajeno mjesto stanovanja i prisutna su, kao i lica koja imaju uobičajeno mjesto stanovanja, ali su privremeno odsutna. Odnosno, građani koji žive na određenom području zbrajaju se s licima koja su privremeno odsutna iz uobičajenog mjesta stanovanja. Kategorija lica koja su privremeno odsutna definira se kroz razloge odsustva kao i dužinu traja­nja odsustva (npr. rad u inostranstvu a dužina odsustva je kraća od 12 mjeseci).

Pored bosanskohercegovačkih građana predstojeći Popis obuhvatit će i popis domaćinstava, stanova te osnovnu evidenciju iz domena poljoprivrede.

Domaćinstvom se smatra svaka porodična ili druga zajednica osoba koje za­jedno stanuju i zajednički troše svoje prihode za podmirivanje osnovnih životnih potreba (stanovanje, ishrana i dr.). Ovdje je važno naglasiti da dio domaćinstva čine sve osobe bez obzira da li se nalaze u mjestu gdje je nastanjeno domaćinstvo ili neki od njih privremeno borave u drugom naselju u BiH ili inostranstvu.

Stan, u kontekstu Zakona i Popisa, je građevinski povezana cjelina namijenjena za stanovanje, bez obzira na to da li se u momentu popisa koristi samo za stanovanje; za stanovanje i obavljanje djelatnosti; samo za obavljanje djelatnosti; za odmor i rekreaciju ili je riječ o nenaseljenom, ali građevinski ispravnom stanu.

Pored stanova, u smislu date definicije, popisom se obuhvaćaju i druge naseljene prostorije ili objekti, koji nisu namijenjeni za stanovanje, ali u vrijeme Popisa se koriste za stanovanje. Takvi objekti mogu biti naseljeni poslovni prostori, druge jedinice za stanovanje (vikendice, kolibe, kabine, brvnare, karavani, hambari, mlinovi, šatori i si.).

 

U smislu Zakona i predstojećeg Popisa, u ukupno raspoloživo zemljište domaćinstva uračunava se zemljište u vlasništvu svih članova domaćinstva na teritoriji BiH, kao i zemljište koje je u vlasništvu drugih lica (individualno, zemljište preduzeća, zadruga ili državno zemljište) a koje je domaćinstvo uzelo u zakup (za novac, u arendu, napolicu. besplatno i si.).

Go to top