Veliki Bosanac, Livnjak velikog srca, dobrotvor i vakif  Muradif ?ato više od ?etiri decenije živi u Njema?koj. Me?utim, nikada nije zaboravio Bosnu i Hercegovinu i svoj narod, nego je ?ak odlu?io da, što je više mogu?e, pomogne svojim sunarodnjacima.

Dobro?initelj Muradif ?ato pomaže na mnogo na?ina. Osim što redovno stipendira u?enike u rodnom Livnu, Muradif ?ato uvakufio je zemljište i ku?u u Kasindolu na ime i za potrebe „Merhameta“, i u okviru ove humanitarne organizacije osnovao Fondaciju „Muradif ?ato“.

- Nažalost, naš je narod u posljednjem ratu teško stradao i potrebna mu je pomo?, jer su mnogi izgubili sve. „Merhamet“ svakoga dana u svojim kuhinjama hrani blizu 10.000 osoba koje su u teškom materijalnom stanju. Ja bih volio da u ovoj zemlji nema potrebe za narodnim kuhinjama, da svi ljudi dobro žive. Me?utim, situacija je takva da je „Merhamet“ izuzetno potreban, jer on mnogo pomaže u ublažavanju teške situacije u BiH i to treba cijeniti. Me?utim, država BiH malo ili nikako pomaže „Merhametu“, kojega treba smatrati svojim partnerom - pojašnjava Muradif ?ato.

Nagrada „Muradif ?ato“, nazvanapoovomvelikomdobrotvoruivakifu, ustanovljenaje 2003. godine. Istegodineprvanagradaovefondacijedodijeljena je prvom predsjedniku Republike BiH Aliji Izetbegovi?u i Bošnja?koj kulturnoj zajednici „Preporod“.

Godinu kasnije nagrada je pripala Amoru Mašovi?u i Udruženju „Majke enklave Srebrenica i Žepa“. Ovo vrijedno priznanje za 2005. godinu dodijeljeno je Udruženju „Žena - žrtva rata“ i reisu-l-ulemi Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini dr. Mustafi ef. Ceri?u, dok su 2006. godine priznanje dobili rahmetli Adil Zulfikarpaši?, Muhamed Filipovi? i prof. dr. Faris Gavrankapetanovi?.

Nagrada je 2007. godine pripala nani Fati Orlovi?, prof. dr. Smailu ?eki?u i privredniku Redži Bekti, 2008. hafizu Mehmedu Karahodži?u, Ejupu Gani?u i velikom bh. književniku, rahmetli Nedžadu Ibrišimovi?u. Predsjednica Društvazaugroženenarode - SekcijazaBosnuiHercegovinuFadilaMemiševi? i prof. dr. Enver Imamovi? nagradu su dobili 2009. godine, a akademskislikarSafetZec, likovniumjetnikHalilTikvešaikompozitorAsimHorozi? 2010. godine.

 

NagraduMuradif ?atoza 2011. godinu dobili su poznati bh. književnik, dramaturg, esejistairomanopisacDževadKarahasanimuftijabanjalu?kiEdhemef. ?amdži?, a za 2012. godinu novinar TRT-a Bekim Muftarevi?.

 Colton Parayko Womens Jersey
Go to top