ŠAHI?: ZAJEDNI?KI TRAŽITI SISTEMSKA RJEŠENJA ZA ZBRINJAVANJE MIGRANATA

Predsjednik HO „Merhamet“ MDD Hajrudin Šahi? posjetio je izbjeglice iz Sirije i drugih zemalja u parku prekoputa Vije?nice u Sarajevu. Šahi? se, u razgovoru sa izbjeglicama, interesirao o njihovom broju i prioritetnim potrebama.

- „Merhamet“ nastoji da se, u razgovorima sa sa nadležnim institucijama u BiH, traže i na?u najpovoljnija rješenja za zbrinjavanje migranata, me?u kojima su brojne porodice s djecom. „Merhamet“ je ovom problemu, izme?u ostalih, razgovarao i sa predstavnicima Ministarstva za izbjegla i raseljena lica BiH. Ovim unesre?enim ljudima, koji su trenutno našli uto?ište u BiH, „Merhamet“ pomaže od samog njihovog dolaska, u skladu sa svojim mogu?nostima - kazao je Šahi?.

 

Izbjeglice su, zajedno sa Šahi?em, posjetili i na?elnik Op?ine Stari Grad Ibrahim Hadžibajri? i predsjedavaju?i Op?inskog vije?a Jusuf Pušina, sa svojim saradnicima, te predstavnici Op?ine Centar. Na licu mjesta su se uvjerili da se broj izbjeglica enormno pove?ao, te da se postepeno na ovoj lokaciji stvara veliki izbjegli?ki tabor.

Rukovodstvo Op?ine Stari Grad apeliralo je na više nivoe vlasti da se uklju?e u rješavanje goru?eg problema jer prijeti opasnost da se grad suo?i sa ogromnim brojem izbjeglica, na lokaciji koja nije adekvatna i ne pruža potrebne uslove.

 St. Louis Blues Jersey
Go to top